هدف این درس بررسی تعامل‌ها و ارتباطات چند جانبه میان سه رأس علم، فنّاوری و جامعه است. عموماً در درس‌های دانشکده‌های فلسفه، از منظری انتزاعی و بیشتر صوری به علم و نظریه‌های علمی نگریسته می شود و این نکته فراموش می‌شود که علم (در معنای عام آن شامل روال‌های علمی، محتوای نظریه‌های علمی و کاربست دستاوردهای علمی) در محیطی اجتماعی شکل می‌گیرد. علم‌ورزی هم متأثر از ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه است و هم بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. فنّاوری نیز از این قاعده مستثنی نیست و انواع مختلف طراحی‌های فنّی می‌توانند برخاسته از مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بوده و بر حوزه‌های هنجارینی مانند اخلاق تأثیر بگذارند. در سال‌های اخیر انواع مطالعات اجتماعی علم و فنّاوری رواج فراوان یافته و برهم‌کنش علم، فنّاوری و جامعه مورد توجه بوده است.

 در این درس طی ۱۵ جلسه به سرفصل‌های زیر خواهیم پرداخت:

 جامعه‌شناسی علم (SS) (با تأکید بر آراء وبر و مرتون)                                                 ۲ جلسه

جامعه‌شناسی معرفت علمی و برنامة قوی (SSK) (با تأکید بر آراء بلور، کالینز و پینچ)             ۲ جلسه

نظریة شبکه‌-‌عامل و مسئلة آزمایش و آزمایشگاه (با تأکید بر آراء لاتور و شیپین)                   ۲ جلسه

جنسیّت و علم (با تأکید بر آراء کلر، هاردینگ، لانجینو و هاراوی)                                                ۲ جلسه

عمومی‌سازی علم، فهم عامّه از علم و مشارکت عمومی در علم و فنّاوری                                  ۲ جلسه

اخلاق علم                                                                                                            ۲ جلسه

فنّاوری و اخلاق                                                                                           ۲ جلسه

فنّاوری و جامعه (بررسی موردی فنّاوری‌ای خاص و چگونگی تعامل آن با روابط اجتماعی و اخلاق)           ۱ جلسه

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>